ของดีเมืองเชียงราย
www.wewyn.com
ของดีเมืองเชียงราย
25/07/2018
สับปะรดพันธุ์นางแล รสชาติหวานฉ่ำ มีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง เนื้อเหลือง ผลโต  และพันธ์ภูแล เป็นพันธุ์ภูเก็ตที่มีผู้นำมาปลูกจนกลายพันธุ์ มีความกรอบเหมือนพันธุ์ภูเก็ต แต่หวานฉ่ำเหมือนพันธุ์นางแล มีผลขนาดเล็ก 
สับปะรดภูแลและนางแล ”
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In rutrum libero ac enim laoreet ullamcorper”
สับปะรดภูแล
ขนาดผลเล็ก รูปร่างทรงกลม จุกใหญ่ ตั้งตรง รับประทานได้ทั้งเนื้อและแกน ซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อสับปะรดดังกล่าวว่า“สับปะรดภูแล” โดยการนำเอาชื่อ “ภูเก็ต”ซึ่งเป็นแหล่งปลูกเดิมมาผสมคำกับแหล่งปลูกใหม่คือ “นางแล” และขยายพื้นที่การปลูกครอบคลุมสามตำบลคือตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สับปะรดภูแลเชียงราย
Jul 25,2018
วิธีการปลูก
การปลูกสับปะรดนั้น ปัญหาที่พบก็มี ราคาที่ไม่แน่นอนและต้นทุสูง จึงจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา ใช้กับพื้นที่
โดยมีการวางแผนการผลิตให้สับปะรดนั้นมีการกระจายผลผลิต ไม่บังคับให้สับปะรดออกในคราวเดียวกัน
 
 
Jul 25,2018
สับปะรดนางแล

 ขนาดผลใหญ่ตาโปนยื่นออกมาหวานหอม เป็นพนธั ุ์ที่ปลูกกันแพร่หลายโดยนำมา ํ ปลูกหลังโบสถ ์คริสตจักรบ้านป่าซางวิวัฒน์เป็นคร้ังแรก ปรากฏวาในปีแรกสับปะรดท้ัง 3 พันธุ์นีมี เนื้อขาวหวานกรอบ แต่ปีต่อๆ มาสีเนื้อได้เปลี่ยนเป็นสีนํ้าผึ้งหวานฉํ่า กลิ่นหอม เหมือนน้ำผึ้ง นายเข่ง  แซ่อุย หรือโกเขง เป็นคนที่ หวงพันธุ์มากจึงทำใหํ ้สับประรดพันธุ์นี้ขยายพนธั ุ์ช้า
Jul 25,2018
วิสาหกิจชุมชน
 
                                                                         ""
สับปะรดนางแลได้รับมาตรฐาน ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดนางแล เลขที่คำขอ ๔๘๑๐๐๐๑๗
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่เป็นที่ราบ ที่ราบเชิงเขา เนินเขา และภูเขาสูง มีแนวเขาอยู่ในทิศตะวันตก อันเป็นแหล่งกำเนิดลำห้วย หลายสายเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ พื้นที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ ๔๐๐ เมตร ทำให้อากาศเย็นสบาย แต่มีอากาศหนาวในฤดูหนาว ประกอบกับสภาพพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่มีความลาดเอียงทำให้การปลูกสับปะรดในพื้นที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโรครากเน่า ลักษณะของดิน ระบายน้ำได้ดี การซึมซับของน้ำอยู่ในระดับปานกลาง การไหล่บ่าของน้ำผิวดินอยู่ในระดับปานกลางถึงเร็ว ระดับน้ำใต้ดินไม่ลึก และดินมีแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม คาร์บอน ไนโตรเจน ลักษณะภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ย ๒๔ องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉลี่ย ๑,๗๕๔.๔ มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันฝนตกเฉลีย ๑๔๐ วันในหนึ่งปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ ๗๖ 
บ้านร่องปลาค้าว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา เนินเขา และมีแหล่งกำเนิดลำห้วย ลักษณะดินมีแร่ธาตุเหมาะสมกับการเพาะปลูกสับปะรดนางแล การสนับสนุนส่งเสริมจากภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คือ บริษัทในกลุ่มเครือเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งทำข้อตกลงกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนด้านการการพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลผลิตของกลุ่ม ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดสารเคมี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
OUR PRODUCTS
Copyright © 2019 Powered by wewyn. All rights reserved.